burua

... KO UDALAREN OSOKO BILKURARAKO MOZIOA

Gizarte-eragileek eta/edo sinatzaileek honako MOZIO hau babesteko eskatzen diete udaleko talde politiko guztiei:

ZIOEN AZALPENA

Mozio hau sinatzen dugunok gure kezka adierazten dugu osasun-sistema publikoaren egungo egoeragatik, bai eta zaintza-sistema publikoagatik ere, lehenengoa zaintza-sistema publikoaren parte baita. Osasun publikoaren ikuskera zaintza-sistema publiko, duin eta integral baten bermetik sortu behar da, herritar guztien bizi-kalitatea modu unibertsal eta ekitatiboan handitzeko beharrezko baldintzak bermatuko dituena.

Pandemiaren aurreko narriadura nabarmena, baina pandemiak berak areagotua: aurrez aurreko arreta murriztea, irisgarritasuna mugatzea (besteak beste, eten digitala dela-eta), itxaron-zerrendak luzatzea, zentro pribatuetara bideratutakoak handitzea, longitudinalitatea galtzea, Osakidetzako plantillan behin-behinekotasun-indize handiak (% 50 inguru, eta, beraz, Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Planean aurreikusitako % 8tik behera jartzeko helburutik oso urrun), finantziazio eskasa (batez ere Lehen Arretan), Lehen Arretako ordutegi-itxiera eta murrizketak, osasun arreta integrala murriztea , gardentasun eta gizartearen parte-hartzerik eza etabar. Egoera horri buelta emateko, ezinbestekoa da osasun publikoa eta zaintza-sistema publikoa indartzea, osasunaren ikuspegitik, osasunaren oinarrizko eskubide gisa hartuta, osasunaren sustapenean eta prebentzioan oinarritua, eta botere publikoek eskubide hori gauzatuko dutela bermatu behar dute, zaintza-sistema publiko, duin eta integrala ezarriz. Doako osasun publikoa, kalitatezkoa eta denboran jasangarria dena, pertsonen arteko desberdintasunak saihesteko tresnarik eraginkorrenetako bat da, eta herritar guztien bizi-kalitatea hobetzeko beharrezko baldintzak bermatzen ditu. Helburu horiek bateraezinak dira “Osasun Sistema Nazionala kudeatzeko modu berriak gaitzeari buruzko apirilaren 25eko 15/1997 Legearekin”, osasun publikoa sistematikoki pribatizatzea eta hondatzea ahalbidetu baitu.

Osasun publikoa eta zaintza –sistema publikoa behar ditugu, pertsonak sistemaren erdigunean jarriko dituena, beren antolaketaren, ebaluazioaren eta hobekuntza-proposamenen protagonistak izango direnak, eta informazioaren gardentasuna sistemaren ardatz egituratzailetzat hartuko duena. "Osasuna sustatzea eta gaixotasuna prebenitzea, bizitzaren bilakaeraren ikuspegia txertatuz, eta aurrera egitea pertsonen eta komunitatearen erantzunkidetasunetik eta parte-hartze aktibotik asistentzia-eremu guztietan, osasun publikoarekin eta komunitatearekin koordinatuta, kasu guztietan lehen mailako arretaren gidaritzapean" (Osakidetzaren Plan Estrategikoa, 1. lerroa). Onartezina da paperaren gainean hainbeste teorizatzea eta gero praktikan ez jartzea. Plan estrategikoetan jasotako asmo-adierazpen horiek guztiak gauzatu behar ditugu. Horretarako, ezinbestekoa da Oinarrizko Arreta indartzea. Espainiako Familiako eta Komunitateko Medikuntzako Elkartearen (SEMFYC) hitzetan, laguntzaren lehen maila da: “Pertsona, familia eta komunitatea ardatz dituen arreta integrala sustatzen du, osasuna sustatuz, osasunaren gizarte-determinatzaileetan oinarrituta. Diagnostikoa hobetu, haurren heriotza-tasa eta heriotza goiztiarrak murriztu, eta bizi-itxaropena handitzen duen irisgarritasun eta laguntza-jarraipen handiena ematen duena da. Lehen asistentzia-maila horrek murriztu egiten ditu arrazoi guztiengatik galdutako urteak, eta murriztu egiten ditu saihestu daitezkeen ospitaleratzeak, eta osasun-arreta unibertsala eta kalitatezkoa emateko modurik eraginkorrena da”. Testuinguru horretan, arreta presentziala funtsezkoa da. Era berean, osasuna eta zaintza-sistema publikoak behar ditugu, langileen lan-baldintza duinak bermatuko dituena. Langile nahikoa ez daudelako eta estaldura falta sistematikoagatik (oporrak, laneko bajak...) behin-behinekotasuna eta lan-gainkarga murriztuko dituen sistema, horrek asistentzia hobea ekarriko baitu. Lan-baldintza txarrek eragiten dute, neurri handi batean, profesionalek sistema pribatura eta beste herrialde batzuetara ihes egitea. Interes handiz zabaldutako uste faltsua izan arren, ez dago profesionalen faltarik. Inoiz ez da izan Medikuntza eta Erizaintzako hainbeste profesional eta fakultate ere.

Beharrezkoa, haber, EAEko bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan arreta jasotzeko eskubidea bermatuko duen sistema publikoa. Gure ustez, herritarren osasuna, oinarrizko eskubide gisa, administrazio publiko guztietatik bermatu behar da, eta, besteak beste, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren eta gainerako administrazio publikoen parte hartzeko politiketan jasotako mekanismoak eta egiturak aktibatu. Udalek beharrezko neurri guztiak ezarri behar dituzte zaintza-sistema publikoarekin zuzenean lotutako zerbitzu publiko guztietan herritarren parte-hartzea errazteko.

Osakidetzaren 2023-2025 Plan Estrategikoak, “1. ildo estrategikoan”, 3. helburu espezifikoan, honela dio hitzez hitz: “Komunitateak parte hartzeko guneak sustatzea udalerrietan”.

Horretarako, beharrezkotzat jotzen dugu “Udal Osasun Kontseilua” sortzea, herritarren aurrean erabateko gardentasuna emango duena, udalerrian osasun publikoaren sistema, zaintza-sistema publiko eta udalerri bakoitzerako bideratutako baliabideei dagokienez. Organo horrek, besteak beste, Lehen Mailako Arretako zentroen eta EAGen estaldura-mailak ezagutzea ahalbidetuko du, udalerriko osasun-egoera eta osasunaren baldintzatzaileak aztertuko ditu, eta osasun-laguntza biztanleriaren errealitatera egokitzeko ekintzak proposatuko ditu prebentzio-, komunitate- eta genero-ikuspegiarekin.

Azaldutakoa oinarri hartuta, eta kontuan hartuta udalek, herritarrengandik hurbilen dauden administrazio publikoak diren aldetik, osasun publikoaren eta zaintza publikoko sistema baten defentsan konpromisoa hartu behar dutela, honako puntu hauek aurkezten ditugu onartzeko (bakoitzak bere aldetik bozka dezan):

1. Udalbatzak uste du osasun-arreta, bereziki, eta zainketen sistema publikoa, oro har, beharrezko baliabide publikoen bidez bermatu behar direla. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuari eta gainerako administrazio publiko eskudunei eskatzen die arreta hori modu integralean eta % 100 publikoan emateko beharrezkoak diren neurriak ezar ditzatela.

2. Udalbatzak uste du osasun-sistema publikoa eta zainketa-sistema osatzen duten zerbitzuak kanpora ateratzeak asistentzia-kalitatea murriztea eta deskapitalizazioa dakarrela. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari, Osakidetzari eta inplikatutako gainerako administrazioei eskatzen die zerbitzu horiek geldiarazteko eta kanporatutako zerbitzuak lehengoratzeko, dagozkion kontratuak amaitu ondoren.

3. Udalbatzak Osakidetzari eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eskatzen die Lehen Mailako Arretako gastua handitu dezatela, guztizko osasun-gastuaren % 25era iritsi arte.

4. Udalbatza arduratuta dago Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko plantillan behin-behinekotasun handia dagoelako, eta horrek eragin negatiboa du asistentziaren kalitatean, ez baita bermatzen profesional/paziente harremanean beharrezkoa den luzetasuna. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eta Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuari plantilla egonkor bat finkatzeko beharrezkoak diren neurri guztiak ezartzeko eskatzen die.

5. Udalbatzak uste du itxarote-zerrendetan epeak luzatzeak, ebakuntza kirurgikoei, proba osagarriei eta espezialitateetako kontsultei dagokienez, eragin negatiboa duela pertsonen osasunean. Hori dela eta, zerrenda horiek nabarmen murrizte aldera, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eta Osakidetzari eskatzen die premiaz indartu dezatela Osakidetza-EOZko plantilla.

6. Udalbatzak Osakidetzari eskatzen dio premiaz ezar dezala bere plantillako erretiroak estaltzeko plan bat, bai orain arte egindakoei dagokienez, bai datozen urteetan aurreikusitakoei dagokienez.

7. Udalbatzak, osoko bilkuran, Osasun Sailari eta Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuari eskatzen die beharrezkoak diren neurriak ezar ditzatela aurrez aurreko arreta gehienez ere 2 eguneko epean bermatuta egon dadin.

8. Udalbatzak uste du Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuarekin zerikusirik ez duten baliabideekin Asistentzia Sanitarioko Itunetara sistematikoki jotzeak osasun publikoaren deskapitalizazio ekonomiko eta gizatiar nabarmena dakarrela, helburu ekonomikoak prebentibo eta asistentzialen aurretik lehenesten baititu. Horregatik, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eta Osakidetzari eskatzen die ez sinatzeko.

9. Udalak, osoko bilkuran, baztertu egin du Gizarte Segurantzaren Mutua Laguntzaileei biztanleria aktiboaren jatorri komuneko osasun-laguntza desbideratzea, uste baitu bi osasun-laguntza mota ezartzeko atea irekitzen dela: bata biztanleria aktiboarentzat, eta bestea gainerakoentzat, horrek ekar ditzakeen ondorio negatiboekin; gainera, Osasun Publikoa deskapitalizatu egiten da, horrek ekarriko lukeen kalitate-murrizketarekin. Horregatik, Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio erakunde horiekin hitzarmenik ez sinatzeko.

10. Udalak, osoko bilkuran, Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio behar diren neurri guztiak ezar ditzala, bai laneko gaixotasunei bai lan-istripuei Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak arreta osoa eman diezaien.

11. Udalbatzak, osoko bilkuran, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eta Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuari eskatzen die beharrezkoak diren neurri guztiak har ditzatela, edozein pertsonak, bere zentro edo zerbitzu publikotan nahiz itunpekoetan, arreta EAEko bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan bermatuta izan dezan.

12. Udalak, Osoko Bilkuran, Gobernu Taldeari eskatzen dio sor dezala lehen aipatutako "Osasunaren Udal Kontseilua" herritarren partaidetzarako organoa.

13. Osoko Bilkurak Espainiako Gobernuari eskatzen dio Estatuko Osasun Sistema kudeatzeko modu berriak gaitzeari buruzko apirilaren 25eko 15/1997 Legea indargabetzeko neurri egokiak betearaz ditzala.

Prentsa Oharra

MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE …

Los agentes sociales y/o las personas firmantes solicitan, a todos los grupos políticos municipales, su apoyo a la siguiente MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Quienes firmamos esta Moción mostramos nuestra preocupación por la actual situación del sistema público de salud, y también, por el sistema público de cuidados, del que, el primero, forma parte. La concepción de la sanidad pública tiene que surgir desde la garantía de un sistema de cuidados público, digno e integral, que garantice las condiciones necesarias para aumentar la calidad de vida de toda la ciudadanía, de manera universal y equitativa.

Un deterioro manifestado antes de la pandemia, pero acentuado por ésta: Disminución de la atención presencial, limitación en la accesibilidad (debida, entre otras causas, a la brecha digital), incremento de las listas de espera, aumento de las derivaciones a centros privados, pérdida de longitudinalidad, índices elevados de temporalidad en la plantilla de Osakidetza (cercano al 50% y, por tanto, muy alejado del objetivo de situarla por debajo del 8%, previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia), insuficiente financiación (sobre todo de la Atención Primaria), cierres y recortes horarios en Atención Primaria, merma de la atención sanitaria integral, falta de transparencia y participación social, etc.

Para revertir esta situación, es imprescindible un reforzamiento de la sanidad pública y del sistema público de cuidados, desde la perspectiva de la salud como un derecho fundamental, basado en su promoción y prevención, y cuyo ejercicio debe garantizarse por parte de los diferentes poderes públicos, implementando un sistema de cuidados público, digno e integral.

Una Sanidad Pública gratuita, de calidad y sostenible a lo largo del tiempo constituye una de las herramientas más eficaces para evitar las desigualdades entre las personas, garantizando las condiciones necesarias para aumentar la calidad de vida de toda la ciudadanía. Estos objetivos son incompatibles con la ”Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud”, que ha permitido la privatización sistemática de la sanidad pública y su deterioro.

Necesitamos una sanidad pública y un sistema de cuidados público que coloquen a las personas en el centro del sistema, haciéndolas coprotagonistas de su organización, evaluación y propuestas de mejora, y que valore la transparencia informativa como uno de los ejes vertebradores del mismo. Hablamos de un sistema sanitario público basado en la “Promoción de la salud y prevención de la enfermedad, incorporando la perspectiva del curso de la vida y avanzando desde la corresponsabilidad y participación activa de personas y comunidad en todos los ámbitos asistenciales, en coordinación con salud pública y la comunidad, liderado en todos los casos, por la atención primaria” (Plan Estratégico de Osakidetza, línea 1). Es inaceptable que se teorice tanto sobre el papel y que luego no sea llevado a la práctica. Necesitamos que se hagan realidad todas estas declaraciones de intenciones recogidas en los planes estratégicos.

Para ello, es imprescindible reforzar la Atención Primaria. Es el primer nivel asistencial y, en palabras de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC): “Es el que promueve una atención integral, centrada en la persona, la familia y la comunidad, promocionando la salud, con el foco puesto en los determinantes sociales de la salud. Es el que proporciona mayor accesibilidad y una continuidad asistencial que mejora el diagnóstico, disminuye la mortalidad infantil y las muertes prematuras y aumenta la esperanza de vida. Ese primer nivel asistencial minimiza los años perdidos por todas las causas y disminuye los ingresos hospitalarios evitables, siendo la forma más eficiente de proveer una atención sanitaria universal y de calidad”. Es, en este contexto, en el que la atención presencial deviene fundamental.

Así mismo, necesitamos una sanidad y un sistema de cuidados públicos que garanticen unas condiciones laborales dignas de su personal. Que reduzcan la temporalidad y la sobrecarga de trabajo a que es sometida, debido a una plantilla insuficiente y a la falta sistemática de coberturas (vacaciones, bajas laborales…), porque ello redundará en una mejor asistencia. Son las malas condiciones laborales las que explican, en gran medida, la huida de profesionales al sistema privado y a otros países. Pese a la falsa creencia difundida interesadamente, no hay falta de profesionales. Nunca ha habido tantos, ni tantas facultades de Medicina y Enfermería.

Es preciso, igualmente, un sistema público que garantice el derecho a una atención, en cualquiera de los dos idiomas oficiales de la CAV. Consideramos que la salud de la ciudadanía, como derecho fundamental, debe garantizarse desde todas las administraciones públicas, activando, entre otros, los mecanismos y estructuras contempladas en las políticas de participación de Osakidetza-SVS y del resto de las administraciones públicas. Los ayuntamientos deben implementar cuantas medidas sean necesarias, para facilitar la participación ciudadana, en todos los servicios públicos directamente relacionados con el sistema público de cuidados.

El Plan Estratégico de Osakidetza 2023-2025, en la “Línea estratégica 1”, 3° Objetivo específico, recoge textualmente: “Potenciar los espacios de participación comunitaria en los municipios”.

A tal fin, consideramos necesario crear un “Consejo Municipal de Salud” que facilite la absoluta transparencia ante la ciudadanía en relación con la situación en el municipio del sistema de sanidad público, del sistema público de cuidados y de los recursos destinados a ello. Que sea un órgano que, entre otros objetivos, permita conocer los niveles de cobertura de los centros de Atención Primaria y de los PAC, que analice la situación sanitaria del municipio y los determinantes de la salud, y que proponga acciones para adaptar la atención sanitaria a la realidad de su población, con una visión preventiva, comunitaria y de género.

En base a lo expuesto y considerando que los ayuntamientos, como administraciones públicas más cercanas a la ciudadanía, deben comprometerse en la defensa de la sanidad pública y de un sistema de cuidados público, presentamos los siguientes puntos para su aprobación (para ser votados por separado):

1. El Ayuntamiento en Pleno considera que la atención sanitaria en particular, y el sistema público de cuidados en general, deben garantizarse mediante los recursos públicos necesarios, para lo cual insta al Departamento de Salud del Gobierno Vasco, a Osakidetza-SVS y al resto de las administraciones públicas competentes, a implementar cuantas medidas sean precisas para que dicha atención sea concebida de forma integral y realizada de manera 100% pública.

2. El Ayuntamiento en Pleno valora que la externalización de los diferentes servicios que integran el sistema público sanitario y el de cuidados conlleva una merma de la calidad asistencial y su descapitalización, por lo que insta al Departamento de Salud del Gobierno Vasco, a Osakidetza-SVS y al resto de las administraciones implicadas a frenarlas y a revertir los servicios ya externalizados, una vez hayan vencido los contratos pertinentes. 3. El Ayuntamiento en Pleno insta a Osakidetza-SVS y al Departamento de Salud del Gobierno Vasco a incrementar el gasto en Atención Primaria, hasta alcanzar el 25% del gasto sanitario total.

4. El Ayuntamiento en Pleno muestra su preocupación por la alta temporalidad presente en la plantilla de Osakidetza-SVS, lo que incide negativamente en la calidad asistencial, al no garantizarse la necesaria longitudinalidad en la relación profesional/paciente, por lo que insta al Departamento de Salud del Gobierno Vasco y a Osakidetza-SVS a implementar cuantas medidas sean necesarias para consolidar una plantilla estable.

5. El Ayuntamiento en Pleno considera que el incremento de los plazos en las listas de espera, en relación con las intervenciones quirúrgicas, pruebas complementarias y consultas de especialidades, incide negativamente en la salud de las personas, por lo que, al objeto de reducirlas drásticamente, insta al Departamento de Salud del Gobierno Vasco y a Osakidetza-SVS a reforzar, de manera urgente, la plantilla de Osakidetza-SVS.

6. El Ayuntamiento en Pleno insta a Osakidetza-SVS a implementar, de manera urgente, un plan de cobertura de las jubilaciones de su plantilla, tanto en relación con las efectuadas hasta la fecha, como con las previstas en los próximos años.

7. El Ayuntamiento en Pleno insta al Departamento de Salud y a Osakidetza-SVS, a implementar las medidas necesarias para que la atención presencial esté garantizada en un plazo no superior a 2 días.

8. El Ayuntamiento en Pleno valora que recurrir sistemáticamente a los Conciertos de Asistencia Sanitaria con medios ajenos a Osakidetza-SVS, conlleva una sustancial descapitalización económica y humana de la sanidad pública, al primar los objetivos económicos, frente a los preventivos y asistenciales, por lo que insta, al Departamento de Salud del Gobierno Vasco, así como a Osakidetza-SVS, a no suscribirlos.

9. El Ayuntamiento en Pleno rechaza el desvío a las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social de la asistencia sanitaria de origen común de la población activa, al considerar que se abre la puerta al establecimiento de dos tipos de asistencia sanitaria: una para la población activa, y la otra para el resto, con las consecuencias negativas que de ello pudieran derivarse, además de descapitalizar la Sanidad Pública con la consiguiente disminución de calidad que ello conllevaría. Por ello, insta al Gobierno Vasco a no suscribir convenio alguno con dichas entidades.

10. El Ayuntamiento en Pleno insta al Gobierno Vasco a implementar cuantas medidas sean precisas, para que, tanto las enfermedades profesionales, como los accidentes de trabajo, sean atendidos, en su integridad, por Osakidetza-SVS.

11. El Ayuntamiento en Pleno insta al Departamento de Salud del Gobierno Vasco y a Osakidetza-SVS a desarrollar cuantas medidas sean necesarias para que cualquier persona, en cualquiera de sus centros o servicios públicos, así como en los concertados, tenga garantizada la atención en cualquiera de los dos idiomas oficiales de la CAV.

12. El Ayuntamiento en Pleno insta al Equipo de Gobierno a la creación del órgano de participación ciudadana “Consejo Municipal de Salud” anteriormente mencionado.

13. El Ayuntamiento en Pleno insta al Gobierno Español a ejecutar cuantas medidas correspondan para derogar la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.

Nota de prensa