burua

OSAKIDETZAREN SUNTSITZE PROGRAMATUA

Euskadiko Osasun Publikoaren egoera puntu kritiko batera iritsi da. Aste Santuan, Osakidetzako Zuzendaritzak komunikabideetan justifikatu du etengabeko arretako guneetan medikuen absentziak betetzeko arazo larriak dituela. Arazoa konpontzeko, epe luzerako irtenbideak bilatu ordez, Osakidetzak aldebakarreko erabakia hartu du, Osasun Publikoko Zerbitzuaren kalitatea arriskuan jarriz, medikurik gabe etengabeko arreta gune batzuk utzi ditu.

Absentziak betetzeko mediku gehiago kontratatu beharrean, Osakidetzak erabaki du pertsonal medikoaren falta erizaintzako langileekin ordezkatzea. Erizaintzako profesionalak osasun-arretarako funtsezkoak badira ere, ezin dituzte medikuak ordeztu. Familia-medikuntzako fakultatiboen falta arrisku larria da herritarren osasunerako eta segurtasunerako.

Osasuneko Sailburuak behin eta berriz eman duen justifikazioa zera da; Osakidetzak ez du langile mediko nahikorik lehen mailako arretako pertsonal fakultatiboaren beharrak betetzeko. Azalpen hori osasun-arretaren kalitatean eragin larria duten alde bakarreko erabakiak hartzea justifikatzeko ez da nahikoa. Gainera, erabaki horiek herritarrei eta profesionalei galdetu gabe hartzen dira.

"Osasun Publikoaren Aldeko Herri Plataformak" koordinakundeak irmoki gaitzesten du Eusko Jaurlaritzaren jarduera, Osasun-Sistema Publikoari buruzko erabakietan parte hartzeko edozein modu desgaitu baitu. Langile faltari konponbide iraunkorrak eta lankidetzakoak eman beharrean, Eusko Jaurlaritzak bere ideiak eta erabakiak inposatzea erabaki du. Horrez gain, erabaki horiek hartzen ari diren pertsonek ez direla gai erabakiak hartzeko erakutsi dute, edo erabaki horiek pertsonen interesen eta osasun-laguntza publiko, unibertsal eta duina jasotzeko eskubidearen aurka hartzen ari direla.

Halaber, Osakidetzako Zuzendaritzak konparaziozko bidegabekeria argiak sortu ditu osasun-langileen artean, modu desberdinean ordaintzen baitute, lantokiaren arabera, nahiz eta lan berberak egin. Kasu argi bat EAG batean absentzia mediko baten ordezkatzea da. Lehen arretako osasun-zentro bateko medikuak kobratzen duenak bikoizten du EAGko kide batek kobratzen duena (lan berbera egiteagatik). Profesional mota berbera, biak lehen mailako arretan, eta batek bestearen bikoitza kobratzen du lan beragatik. Neurri hori inkoherentea eta bidegabekeria da; izan ere, espero da osasun-langile guztiek kalitatezko arreta-maila bera ematea pazienteei, edozein lekutan lan egiten dutela ere.

"Osasun Publikoaren Aldeko Herri Plataformak" koordinakundeak dei egiten die herritar guztiei apirilaren 22an hiru hiriburuetako kaleetara irteteko. EAEn bizi garen pertsona guztiok begibistan daukagu gertatzen ari dena, Euskal Osasun Sistema Publikoaren suntsitze programatua egiten ari da; herritar guztiok eskubide izan behar dugunaren arreta esku pribatuetan uzteko helburu bakarrarekin lantzen ari dira.

Bada garaia herritarrak altxatzeko eta beren ahotsa entzunarazteko, Osasun-Sistema Publikoaren defentsan. Osasun-arretaren kalitatea ez da sakrifikatu behar interes pribatuen mesedetan. Garrantzitsua da pertsona guztiek, herritarrok eta osasunaren arloko profesionalok, bat egitea konponbide jasangarri eta kolaboratiboak eskatzeko Osakidetzan, pertsonal faltari dagokionez.

Elkarrekin borroka egin behar dugu merezi dugun kalitatezko osasun-arreta berreskuratzeko.

EAE, 2023/04/08

OSASUN PUBLIKOAREN ALDEKO HERRI PLATAFORMAK

http://opaherriplataformak.eus/

DESTRUCCIÓN PROGRAMADA DE OSAKIDETZA

La situación de la salud pública en el País Vasco ha llegado a un punto crítico. Durante la Semana Santa, la dirección de Osakidetza ha justificado en los medios de comunicación tener graves problemas para cubrir las ausencias de personal médico en los puntos de atención continuada (PAC). En lugar de buscar soluciones a largo plazo para el problema, Osakidetza ha tomado una decisión unilateral que pone en riesgo la calidad del Servicio de Salud Pública.

En lugar de contratar personal médico adicional para cubrir las ausencias, Osakidetza ha optado por suplir la falta de personal médico con personal de enfermería. Si bien las profesionales de enfermería son esenciales para la atención sanitaria, no pueden reemplazar al personal médico. La falta de facultativos/as de medicina familiar constituye un grave riesgo para la salud y la seguridad la ciudadanía.

La justificación que se ha dado una y otra vez por la consejera de sanidad es que Osakidetza no tiene suficiente personal médico para cubrir las necesidades de personal facultativo en atención primaria. Esta explicación no es suficiente para justificar la toma de decisiones unilaterales que afectan gravemente a la calidad de la atención sanitaria. Además, estas decisiones se toman sin consultar a la ciudadanía ni a los y las profesionales involucradas.

La coordinadora "Osasun Publikoaren Aldeko Herri Plataformak" condena firmemente la actuación del Gobierno Vasco, que ha inhabilitado cualquier forma de participación en la toma de decisiones sobre el sistema público de salud. En lugar de buscar soluciones sostenibles y de colaboración para el problema de la falta de personal, el Gobierno Vasco ha optado por imponer sus ideas y decisiones de manera unilateral. Asimismo, estas decisiones están siendo tomadas por personas que demuestran no estar capacitadas para tomarlas, o que están tomando estas decisiones en contra de los intereses de las personas y de su derecho a una asistencia sanitaria pública, universal y digna.

Sumado a lo anterior, la dirección de Osakidetza ha creado claros agravios comparativos entre los y las trabajadoras de la salud al pagar de manera diferente dependiendo del centro de trabajo, aún realizando las mismas labores. Un caso claro es la cobertura de una ausencia médica en un PAC; una persona médica de un centro de salud de atención primaria cobra el doble que una médica que realiza su función principal en un punto de atención continuada. El mismo tipo de profesional, ambas en atención primaria, y una cobra el doble que la otra por el mismo trabajo. Esta medida es incoherente e injusta, ya que se espera que todas las trabajadoras de la salud brinden el mismo nivel de atención de calidad a los y las pacientes, independientemente del lugar donde trabajen.

La coordinadora "Osasun Publikoaren Aldeko Herri Plataformak" hace un llamamiento a toda la ciudadanía para salir a las calles de las tres capitales el próximo día 22 de abril. Es evidente para todas las personas residentes en la CAV que lo que está sucediendo es una destrucción programada del Sistema Público Vasco de Salud, con el único objetivo de dejar en manos privadas las coberturas que deben ser un derecho para toda la ciudadanía.

Es hora de que la ciudadanía se levante y haga oír su voz en defensa del sistema público de salud. La calidad de la atención sanitaria no debe ser sacrificada en aras de intereses privados. Es importante que todas las personas, ciudadanas y profesionales de la salud, nos unamos para exigir soluciones sostenibles y colaborativas para el problema de la falta de personal en Osakidetza. Tenemos que unirnos y luchar para conseguir recuperar la atención sanitaria de calidad que merecemos.

CAV, 2023/04/08

OSASUN PUBLIKOAREN ALDEKO HERRI PLATAFORMAK

http://opaherriplataformak.eus/